I. Informacje wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi subskrypcji Newslettera, tj. przesyłania informacji handlowej oraz ofert dedykowanych (adresowanych do konkretnej osoby bądź grupy osób) za pomocą poczty elektronicznej, dalej jako „Newsletter”.

2. Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Polityce Prywatności Serwisu Business&More www.businessandmore.pl.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez MBANK S A z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadającą NIP: 5260215088, REGON: 001254524, zwaną dalej „Usługodawcą” na zasadach określonych w Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. W ramach usługi Newsletter Usługodawca może przesyłać informacje handlowe oraz oferty dedykowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail (informacja w formie listu elektronicznego).

3. Usługodawca informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Newslettera spółce Skivak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-712), ul. H. Wieniawskiego 5/9, NIP:7831728297, KRS: 0000563464, REGON:361917397 w celu świadczenia usług organizacji i nadzorowania wysyłki Newslettera do jej subskrybentów oraz przechowywania ich danych osobowych.

4. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w rozdziale VI Polityki Prywatności.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Dla korzystania z usługi Newslettera wymagane jest posiadanie telekomunikacyjnego urządzenia z dostępem do Internetu, dowolnej przeglądarki internetowej oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu po aktywacji usługi.

3. Usługa Newsletter polega na okresowym informowaniu Użytkownika Serwisu przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o aktualnych wydaniach magazynu oraz wydarzeniach z nim związanych.

4. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien:

a) dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie businessandmore.pl, swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail);

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę dla celów marketingowych,

c) wyrazić zgodę na wykorzystanie adresu e-mail (tj. telekomunikacyjnego urządzenia końcowego) w celu otrzymywania drogą elektroniczną oraz za pomocą automatycznych systemów wywołujących, oraz ofert dedykowanych związanych z magazynem wysyłanych przez Usługodawcę w celu marketingu bezpośredniego,

d) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail);

e) aktywować przycisk „Zapisz się”;

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

IV. Rozwiązanie umowy świadczenia usługi newslettera

1. Każdy Użytkownik usługi Newsletter może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:

a) wysłanie drogą elektroniczną rezygnacji na adres: businessandmore@skivak.pl

2. Po wykonaniu powyższych czynności Użytkownik zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej usługi Newslettera.

3. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newslettera.

V. Prawa i obowiązki

1. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Użytkownika z listy Użytkowników bez podania przyczyny.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu);

b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników;

c) zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin;

d) zmiany treści Regulaminu Newslettera, z zastrzeżeniem pkt. VII.1 poniżej.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usługi Newslettera.

2. Reklamacja może być złożona co najmniej w formie elektronicznej wysłanej na adres businessandmore@skivak.pl.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

VII. Postanowienia dodatkowe

1. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z postępu technologicznego lub zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługę Newsletter zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zmodyfikowany regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2018.